Történet - Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Történet

A Baráti Kör történeteAmelyik  nemzet nem tudja megbecsülni a múlt értékeit és nagy halottait, az nem érdemel jövendőt!A kör megalakításának gondolata 1925-ben vetődött fel, az 1885-ben érettségizettek 40 éves érettségi találkozóján, Kemény Gyula indítványára.

Megérdemlik, hogy nevüket az utókor is megőrizze: Asztalos Sándor, Gönczi (Greifel) György, Hegedüs Kálmán, Kemény Géza, Kemény Gyula, Konok Tamás, Küzdényi Szilárd, Mály Lajos, Mészáros János, Mihályi Zoltán, Ónodi Károly, dr. Raffay Sándor, Sinkovicz Jenő, dr. Schall Kálmán, Sárkány Béla, Szabó János, Szántó Soma, Zlinszky Béla.

Volt tanáraik közül Kutlik Endre még részt tudott venni az alakuló összejövetelen, sőt üdvözlőbeszédet is mondott a gimnázium nevében.

Az elgondolást tett követte. 1926. május 19-én tartotta meg alakuló közgyűlését a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége (Sz.Ö.Sz.) Budapesten. 66 különböző évfolyambeli volt szarvasi diák jelenlétében. Az elnöklő dr. Raffay Sándor megnyitó beszédéből: „Őszinte vallomás ez a találkozó és a hála érzete az Alma Mater iránt, melynek szellemét magunkba szívtuk… Szeretet, együttérzés, baráti érzés, mely máig is kérdésessé teszi azt, melyik diáktársunk milyen vallású és nemzetiségű volt. Ezt formálták belénk áldott emlékű tanáraink, és ez az a szellem, melynek hatása alatt oly készségesen jöttek össze ide öregek, ifjak, hívő szavunkra.”

A szövetség első elnöke dr. Bartóky József író, ny. államtitkár lett. A társ- ill. alelnökök : dr. Raffay Sándor ev. püspök, dr. Szontágh Tamás, a Földtani Intézet igazgatója, dr. Melich János egyetemi tanár, Walter Ottó ny. postaigazgató, dr. Gombos Lajos egészségügyi tanácsos. Az ügyvezető titkár Kemény Gyula ny. MÁV főfelügyelő.  

Az egyesület célja: állandó érintkezést, szoros baráti kapcsolatokat teremteni a szarvasi gimnázium volt tanítványai között, ápolni az Alma Mater szellemét, ébren tartani, fejleszteni, nemzedékről nemzedékre továbbadni azt a hazafias szellemet, amelyet onnan vittek magukkal az életbe, támogatni az intézetet, anyagi segélyt nyújtani az arra rászoruló diákoknak.

A tagok száma rövidesen meghaladta a 200-at, ez a szám évről évre emelkedett, s 1930-ban, -amikor a Gimnázium felvette Vajda Péter nevét- már 600-nál is több tagot számláltak.

A Szövetség egyik első feladatának tekintette, hogy a Benka Gyula emlékének megörökítésére megindult mozgalomhoz csatlakozva leleplezhették Keviczky Hugó szobrászművész szobrát. A szobor ma is eredeti helyén áll. Programjába vette a Sz.Ö.Sz. a gimnázium volt kiváló tanítványai emléktábláinak elhelyezését a régi, Tessedik-féle iskolaépület falán. Gyóni Géza költő, Hoitsy Pál író, tudós, Chován Kálmán zeneszerző, Dr. Bartóky József író, Inczédy László költő, dr. Szontágh Tamás földtan-tudós, Szabolcska Mihály költő emléktábláinak leleplezése az akkori öregdiák találkozók megható mozzanatai közé tartozott.

Nagy érdeme a Sz.Ö.Sz-nek az is, hogy teljes tekintélyével igyekezett kiemelni Tessediket a  feledés homályából. Megbízásukra Keviczky Hugó elkészítette Tessedik Sámuel szobrát, és azt 1942 szeptemberében - országra szóló ünnepségek során - leplezték le a város mai főterén. A szobrot később a Mezőgazdasági Főiskola épülete elé helyezték át, ma is a nevét felvett intézmény előtt állva gyönyörködik templomában.

A háborús események 1944-ben véget vetettek a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége csaknem négy évtizedes tevékenységének.

A kör működésének feltételei a II. világháború után erősen megnehezedtek. Dokumentálható tevékenységéről 1956-ig nem tudunk. Ekkor dr. Hanzó Lajos tett kísérletet a kör felélesztésére. A politika azonban megint közbeszólt. 1961-ben Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre néven dr. Perényi Béla és dr. Gábris József kezdeményezésére újraalakult a szervezet. Az újraalakulás sem volt azonban problémamentes. Erre az időre esett ugyanis az 1906-ban épült patinás gimnáziumi épület elvétele. (Sajnos, története során a Gimnázium több alkalommal is költözködni kényszerült.)

A kör a 60-as években, különböző rendezvények keretében, több országos hírű öregdiáknak adott megszólalási lehetőséget. Tette ezt azzal a céllal, hogy az iskola diákjai közvetlenül találkozhassanak nagynevű elődeikkel. 1963-ban a baráti kör " Vajda emlékdíjat" alapított a kiemelkedő tanulmányi és egyben kiemelkedő sporttevékenységet felmutató végzős diákok számára. Vezetői ezekben az években: dr. Hanzó Lajos, dr. Nádor Jenő, dr. Mendöl Tibor, Ruzicskay György, Tatay Sándor, dr. Horváth Dezső, Tepliczky János voltak. A szervezet aktív működtetését Gyarmati András, Incze Pál, Szelényi László, Misík Lajos, Praznóczy Iván végezték. 1965-ben Lang Gusztáv lett a kör titkára. Szarvasról való elköltözése után azonban a kör tevékenysége visszaesett. A hullámvölgyből való kilábalásban Holp Józsefnek, Moravcsík Józsefnek, Misík Lajosnak és Sztrehovszki Zsuzsannának volt kiemelkedő szerepe. A kör 1982 utáni működése a diákság legjobbjainak jutalmazásában csúcsosodott ki, hozzájárult továbbá a tanulmányi versenyeken résztvevő tanulók versenyköltségeihez. E korszak legnagyobb adományozója Melis György Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló Művész, Puskás Albert főiskolai tanár, Misík Lajos FAO szakértő, dr. Bogár Imre ny. ügyvéd voltak.

Az ezredforduló éveiben az iskola Vajda Péter utcai épülete jelentően kibővült, korszerűsödött. Az új aula méltó helyet kínált az Öregdiákok Baráti Köre által díjazott Vajda-díjas tanulók fényképeinek elhelyezésére. A Vajda-díjas tanulók mellett az iskola kiváló tanulóinak képei is itt sorakoznak. Lenyűgöző élmény az iskola új főbejáratán át az aulába belépve a sok sikeres, eredményes tanuló képében gyönyörködni.

A Baráti kör elődeinek útján járva, agyagi erejének megfelelően, az eredetileg megfogalmazott elvek alapján támogatja az iskola nagy egyéniségei emlékének megőrzését. Így állítottak emléket a 200 éves évforduló alkalmával Vajda Péternek, s kezdődött el a Hősök Fala létrehozása - a forradalmak, világháborúk áldozatainak emlékére. Most van folyamatban Mendöl Tibor geográfus, akadémikus szobrának állítása - a Baráti Kör támogatásával. (Mendöl Tibort 1946-ban a Magyar Földrajzi Társaság elnökévé, a Magyar Tudományos Akadémia pedig levelező tagjává választotta.)

A Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre Egyesület a vonatkozó jogszabályok alapján a kör a közhasznú társaság besorolást kapta, így 2002-től gazdasági tevékenységet is folytathat. Több módon is segíti az iskolában folyó tevékenységet: többek között támogatást nyújt az arra rászoruló tanulók számára, sok esetben a pályázati önrészt biztosítja, anyagi juttatást nyújt a Vajda-díj mellé, segíti a tanulmányi versenyekre utazó tanulókat. Támogatásával sikerült az iskola régi tanárainak festményeit restauráltatni, s a nagy értékű ősnyomtatványok, könyvritkaságok állagát megóvni.

A működéshez és a támogatáshoz szükséges anyagiakat a kör különböző adományokból ill. alapítványi támogatásokból előteremti elő.

A baráti kör jelenlegi taglétszáma 230 fő 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz